SPORT ASSOCIATION & ALLIANCES

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ


ตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)


นโยบายคุณภาพ
“ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บรรลุตามเป้าหมายและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยการพัฒนาระบบงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ “

ขอบข่ายของระบบบริหารคุณภาพ การให้บริการ ดังนี้
การจัดประชุมและสัมมนา
การประกาศนโยบายการบริหารงาน
รายงานและข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
การออกหนังสือรับรองต่างๆ แก่สมาชิก
การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม เข้าทำกิจกรรมด้านนโยบาย
ข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านอุตสาหกรรม